ලේබලය: PEF තාක්ෂණය

අර්තාපල් සහ එළවළු සැකසීම. ස්පන්දන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර (PEF) සැකසුම් තාක්ෂණයේ හැකියාවන් සහ වාසි

අර්තාපල් සහ එළවළු සැකසීම. ස්පන්දන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර (PEF) සැකසුම් තාක්ෂණයේ හැකියාවන් සහ වාසි

අර්තාපල් පද්ධති සඟරාව සහ ජර්මානු සමාගමක් වන එලියා ජීඑම්බී නවීන බලශක්ති කාර්යක්ෂම ස්පන්දන විද්‍යුත් අමුද්‍රව්‍ය සැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ වෙබ් ජාලයකට සහභාගී වන ලෙස ඔබට ආරාධනා කරයි ...