ලේබලය: තාක්ෂණය

ප්‍රදර්ශන "Agro Complex" සහ කෘෂි කාර්මික සංසදය මාර්තු 22-25 දිනවල Ufa හිදී පැවැත්වේ.

 ප්‍රදර්ශන "Agro Complex" සහ කෘෂි කාර්මික සංසදය මාර්තු 22-25 දිනවල Ufa හිදී පැවැත්වේ.

22 මාර්තු 25 සිට මාර්තු 2022 දක්වා, Ufa (Bashkortostan ජනරජය) 32 වැනි ජාත්‍යන්තර විශේෂිත ප්‍රදර්ශනය "AgroComplex" සහ Agroindustrial Forum, ...

උසස් තාක්‍ෂණය: විශ්වසනීයත්වය

උසස් තාක්‍ෂණය: විශ්වසනීයත්වය

අද අපට ඔබට මතක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ අපේ නව ඩීප් ෆ්‍රයර් යන්ත්‍රයේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව ය. Kiremko CORDA Invicta. ඔබ දැනගත යුතු දේ මෙන්න: සම්පූර්ණ ලෝහ පටියක් සහිත ...