තාක්ෂණය සීමා කරන්න. අර්තාපල් සහ ළූණු වල storage ලදායී ගබඩා කිරීම

1 ජනවාරි 2020 වන දින ක්ලෝරොප්‍රොෆම් තහනම් පනත (සීඅයිපීසී) යුරෝපා සංගමය තුළ බලාත්මක විය. යුරෝපා සංගමය මෙය භාවිතා කිරීම තහනම් කර ඇති බව සිහිපත් කරන්න ...

තව කියවන්න
  • ජනප්‍රියයි
  • අදහස්
  • අළුත්

නවතම පුවත්