ටියුමන් කලාපයේ අර්තාපල් සැකසුම් කම්හල නිෂ්පාදනයේ ධනාත්මක ගතිකත්වයක් පවත්වා ගෙන යයි

Завод по переработке картофеля агрофирмы "КриММ" посетили полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр...

තව කියවන්න

කුඹුරුවලට වාරිමාර්ග සඳහා ජල සැපයුම අඩුවනු ඇතැයි උස්බෙකිස්තානය අපේක්ෂා කරයි

Снижение объемов водоснабжения на 25% для орошения сельскохозяйственных земель ожидается в 2021 году в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева....

තව කියවන්න

සංගමය "සොයුස්ක්රාක්මාල්" නැවුම් පා .මාලා මාලාවක් දිගටම කරගෙන යයි

Ассоциация “Союзкрахмал” совместно с ВНИИ Крахмалопродуктов продолжает серию курсов повышения квалификации для специалистов рынка глубокой переработки зерна. Курс будет проходить...

තව කියවන්න

නොවොසිබිර්ස්ක් කලාපයේ වැපිරීමේ පිරිවැය 33% කින් ඉහළ යනු ඇත

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области оценило расходы на предстоящую посевную в сумму 10 млрд рублей. Как сообщил зампредседателя правительства Новосибирской...

තව කියවන්න

විශේෂ R යන් පුරෝකථනය කරන්නේ රුසියාවේ ශාක ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන යෙදීමෙහි වැඩි වීමක්

Площадь применения пестицидов компании «Август» в пересчете на однократную обработку стала рекордной в сельскохозяйственном сезоне 2020 года и составила около...

තව කියවන්න

නව කන්නයේ දී, ටියුමන් කලාපය වපුරන ලද ප්‍රදේශය පසුගිය වසරේ මට්ටමින් තබා ගැනීමට සැලසුම් කරයි

Тюменская область: посевные площади в 2021 году, по предварительным данным, составят 1,03 млн гектаров, это соответствует уровню 2020 года, сообщили...

තව කියවන්න

විනාශයේ තර්ජනය යටතේ ටජිකිස්තානයේ මුල් අර්තාපල් අස්වැන්න

Эксперты EastFruit обращают внимание на высокую вероятность потери значительной части урожая раннего картофеля в Таджикистане. Посадка раннего картофеля на большей...

තව කියවන්න

උස්බෙකිස්තානයට අර්තාපල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට FAO

Министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился с заместителем генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Владимиром Рахманиным и...

තව කියවන්න
පිටුව 1 සිට 130 දක්වා 1 2 ... 130

පරිවර්තනය

කොටස්

නැවත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පැතිකඩට ලොග් වන්න

පැතිකඩ සාදන්න

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්ෂේත්ර පුරවන්න

මුරපදය නැවත ටයිප් කරන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.